Regulamin Przekazywania Darowizn
dla CENTRUM EDUKACJI BRAMA w Pruszczu Gdańskim

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin Przekazywania Darowizn dla CENTRUM EDUKACJI BRAMA w Pruszczu Gdańskim określa zasady dotyczące dokonywania darowizn na rzecz Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA w Pruszczu Gdańskim za pośrednictwem strony internetowej otwieramybrame.pl wspierających budowę i funkcjonowanie CENTRUM EDUKACJI BRAMA w Pruszczu Gdańskim.
 2. Definicje określeń, które będą użyte w dalszej części Regulaminu:
  • CENTRUM EDUKACJI BRAMA – nowopowstający budynek w Pruszczu Gdańskim przy ul. Dobrowolskiego wraz z jego otoczeniem i infrastrukturą będący własnością Fundacji, który stanowić będzie siedzibę Zespołu Katolickich Szkół Niepublicznych im. Św. Jana Pawła II, jak również miejsce służące szerokorozumianej edukacji oraz rozwojowi różnych pasji i zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów, a także oferujące wsparcie rodzinom w wychowywaniu dzieci, integracji rodziny oraz łączeniu pokoleń,
  • Fundacja – Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 8, kod pocztowy 83-000, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000164555, posiadająca NIP 5932385521 oraz REGON 192927506,
  • Regulamin – Regulamin Przekazywania Darowizn dla CENTRUM EDUKACJI BRAMA,
  • Dostawca Usług Płatniczych – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu posiadająca KRS nr 0000347935
  • Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem www.otwieramybrame.pl
  • Darczyńca – osoba korzystająca ze Strony Internetowej i dokonująca za jej pośrednictwem darowizny dla CENTRUM EDUKACJI BRAMA,
  • Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Darczyńcę na cele statutowe Fundacji związane z budową i funkcjonowaniem CENTRUM EDUKACJI BRAMA.

§ 2. Cel przekazywanych darowizn

 1. Strona Internetowa służy przekazywaniu darowizn na budowę i funkcjonowanie CENTRUM EDUKACJI BRAMA w Pruszczu Gdańskim stanowiącego inwestycję realizowaną przez Fundację.
 2. CENTRUM EDUKACJI BRAMA będzie siedzibą prowadzonego przez Fundację od 2004 r. Zespołu Katolickich Szkół Niepublicznych im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim (www.katolicka.com.pl) oraz miejscem służącym społeczności lokalnej szerokorozumianą edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. W Centrum Edukacji BRAMA będzie dostępna różnorodna oferta działań rozwijających różne pasje i zainteresowania a także wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci, integracji rodzin oraz łączeniu pokoleń.
 3. CENTRUM EDUKACJI BRAMA ma być wybudowane i utrzymywane ze środków pozyskiwanych na ten cel od Darczyńców będących ludźmi dobrej woli, świadomych społecznego zaangażowania i widzących potrzebę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dbającego o
  przyszłość dzieci i młodzieży, a także o otoczenie rodzinne i społeczne, w jakim się rozwijają, oraz o aktywizację grup społecznych w różnym wieku służącą międzypokoleniowej wymianie oświadczeń.

§ 3. Dokonywanie darowizn

 1. Użytkownik Strony Internetowej zamierzający dokonać Darowizny powinien posiadać odpowiednie urządzenia techniczne umożliwiające dostęp do internetu, dostęp do internetu, zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres elektroniczny, przy czym koszty związane z powyższymi wymogami są ponoszone przez tego użytkownika.
 2. Przed Dokonaniem darowizny Darczyńca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić to na Stronie Internetowej.
 3. Darczyńca może wybrać kwotę darowizny spośród kwot sugerowanych na Stronie Internetowej bądź też wybrać pole „Inna” wpisując dowolnie przez siebie wskazaną kwotę.
 4. Darowizna może zostać dokonana poprzez kliknięcie miejsca na Stronie Internetowej umożliwiającego dokonanie darowizny zgodnie z zamieszczonymi na niej instrukcjami oraz dalszymi instrukcjami na stronie Dostawcy Usług Płatniczych.
 5. Darczyńca może udostępnić Fundacji swoje dane osobowe w celu otrzymania potwierdzenia Darowizny i otrzymywania informacji o postępach w budowie i funkcjonowaniu CENTRUM EDUKACJI BRAMA lub też wybrać opcję „Chcę pozostać Anonimowym Darczyńcą” udostępniając swoje dane wyłącznie na cele obsługi dokonywanej płatności zgodnie z wymogami świadczenia usług finansowych przez Dostawcę Usług Płatniczych oraz bank z którego dokonywana będzie Darowizna.
 6. Warunkiem dokonania Darowizny jest posiadanie przez Darczyńcę środków lub odpowiedniego limitu na wskazanym Dostawcy Usług Płatniczych rachunku bankowym.
 7. Dostawca Usług Płatniczych ani Fundacja nie pobierają od Darczyńcy żadnych opłat ani prowizji z tytułu dokonanej Darowizny.

§ 4. Korzystanie ze ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

 1. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 2. Darowizny dokonane na rzecz Fundacji mogą być odliczane od podatku na podstawie podatku dochodowego od osób fizycznych: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/darowizny-na-dzialalnosc-pozytku-publicznego/ oraz od podatku dochodowego od osób prawnych https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/darowizny/darowizny-cit-na-ppp/

§ 5. Zgłaszanie uwag do działania Strony Internetowej

 1. W przypadku wystąpienia błędów w działaniu Strony Internetowej lub problemów z przekazaniem Darowizny należy je zgłosić na adres elektroniczny biuro@fundacjabrama.pl.
 2. Fundacja odniesie się do dokonanych zgłoszeń w terminie 30 dni od otrzymania informacji lub w przypadku wymagającym podjęcia dłużej trwających działań poinformuje o terminie udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.

§ 6. Zmiany Regulaminu i jego publikacja

 1. Fundacja może dokonywać zmian w Regulaminie, które skutkować będą w stosunku do jeszcze nie zleconych Darowizn.
 2. Regulamin w obowiązującym brzmieniu jest zamieszczony na Stronie Internetowej i każdy jej użytkownik może się z nim zapoznać.
Przewiń do góry